top of page
ค้นหา
  • chanuntida8617

ต้อนรับ นางสาวกมลพรรณ กันทะทิพย์, นางประนอม แก้วมา และนางสาววาสนา บุญญประภา ศึกษานิเทศก์

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนาราชพฤกษ์(ABA) โดย อาจารย์สายทอง พรหมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางกานต์มณี เลิศมงคลธรรม ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ต้อนรับ นางสาวกมลพรรณ กันทะทิพย์, นางประนอม แก้วมา และนางสาววาสนา บุญญประภา ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่ เข้านิเทศ ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโรงเ

รียนเอกชนประเภทสามัญ ในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

ดู 28 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page