top of page
ค้นหา
  • chanuntida8617

เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร

การนั่งเรียนภายในห้องเรียน ทางโรงเรียนมีกฎเคร่งครัดในการรักษามาตราการโควิด โดยนักเรียนนั่งเรียนต้องเว้นระยะห่าง 1-2 เมตรและต้องใส่มาร์สตลอดเวลาในระหว่างที่อยู่ในโรงเรียนทั้งนี้ครูผู้สอนให้ความใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ผู้ปกครองจึงมั่นใจได้ว่าโรงเรียน ABA รักษามาตราการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัดใส่ใจในทุกรายละเอียดตลอดช่วงเวลาที่นักเรียนอยู่ในโรงเรียนของเรา


ดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page