งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  • ประวัติโรงเรียน

  • แผนพัฒนาปี 2564-2566 

  • ประกาศค่ามาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2565

  • ประกาศค่ามาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564

  • แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565

  • แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564

  • รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี 2563