top of page

งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประกาศค่ามาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการประจำปี

  • ปีการศึกษา 2564

  • ปีการศึกษา 2565

  • ปีการศึกษา 2566

  • ปีการศึกษา 2567

bottom of page